MISSION NASEPNA AH MAPANG TAWNTUNG

U Paute innkuan
Pasian a it mahmah U Pau (Upa Tun Khan Pau)te innkuan hi a, tu laitakin Australia gam Melbourne khuapi ah teng uh hi. Khitui Gospel Mission Nasepna ah tuni dong mapangpi hi den uh hi. Mission Director Sia Kham Sian Pau adingin  Motor Cycle  Kenbo 125 licence nei khat leisak uh a, mission field vaanna in kizang zel hi. U Paute innkuan in Pasian nasem Pastor bekbek 10 val Motor Cycle leisak khin uh hi. Zomite lakah Pasian nasemte tuan nading Motor Cycle a tam pia khia pen hi kha ding hi.

A sawt loin hong kihawm ding “ZOTAWI LIANU” Video sunga Cingno pen ama tanu hi a, ZOTAWI LIANU kici DVD hong pian khiat nadingin a vaihawm pen khat zong ahi hi. Sum leh paii, tha leh ngal, neihsa lamsa tawh mapang ngiat hi.  Pasian itin Zomite leh a mangthang khate vei mahmah ahih manin kipawlna tuamtaum, pawlpi tuamtuamte’ mission nasepna ah sum leh pai tawh kihel kawikawi hi. Pasian in amau innkuan thupha hong piaksak semsem ta hen.