2012 MISSION FIELD VAANNA

7.1.2002 (Saturday) ni zingsang nai 4:30 in Kawlpi panin Kanpalet zuanin ka pai uh hi. Mission Director Sia Kham Sian Pau leh Khitui Gospel la makaipa Evan. Lian Min Thang ten hong zui thei uh a, Sik sakol malangte tawh ka pai uh hi. Pasian in hong lamzangsak ahih manin Kawlpi panin Kanpalet tai 200 val ni khatin ka tung zo uh hi.

Antang ip 130 thum kikhawm khia thei a, khua tuamtuam panin antang pua dingin hong pai ciat uh hi. Nuntak haksa mahmah uh ahih manin nuam mahmah ciat uh a, piak tham mahmah uh hi. Taksa leh kha ah ih puah ih zun ding kisam mahmah lai uh hi. Pasian in thupha pia ahih manin innkuan tam thei bilbel uh a, tate nek leh dawn ding, sangkahna ding cihte buaipih mahmah uh hi. Zawn luat manin tate lai sim ding zah a simsak zo lo tampi om uh hi. Mai lam hun ah Hostel (Bawda) zong nei zo leng pilna lamah khang to mahmah ding uh hi.

Ih Mission Director ahi Sia Kham Sian Pau kum simin pai den ahih manin it mahmah uh hi. Mimal zui-in antang kihawm ahih manin innkuan tamte in a ipipin ngah zo uh hi. Meigongte, tagah leh mipoite kitam piak deuh hi. Kanpalet Township Baptist Association Hostel a om sang naupang teng zong antang leh sum tawm ciat kipia hi. 2009 kumin zong khatvei tu a mah bangin antang kihawm ngei zo hi.  Hih bangin huhna ih piakna hangin Missionaryte nasepna lawhcing tuam mahmah hi. Khristian hong suak thak om den hi.

Pakawn khua a om Missionary Sia Khai Cin Kap’ Nu ahi, Pi Cing Za Ciin kivuina han mual ah ka va pai uh a, thungetna ka va nei thei uh hi. Khitui Gospel Mission Nasepna ah a luang a phum masa pen suak hi. Sia Khai Cin Kapte innkuan pen Khitui Gospel Mission nasepna ah ma a pan zawh uh kum 8 hi ta, 2012 pan 2012 term khat ki ap to lai uh ahih manin Khitui Gospel Mission Nasepna ah kum 10 a sem ding uh ahi hi.

Topa Pasian adingin a nuntakna a pia C.C.O.C palai Vungh Khan Kham han zong ka va veh uh a, lopa in na tum ta ahih manin lopa teng ka vat siang uh hi. Khitui Gospel Missionaryte in a koih uh KHITUI GOSPELTE’ PHAWKNA kici pak bel zong na lui mahmah ta in a pak zong na keu ta hi. A han lopa in zam khumin phawkna pakte a vul hangin Topa adingin a nuntakna a piakna thu pen vul ngei lo bek tham loin palh pha semsem zaw hi. Hih Vungh Khan Kham han ah Khitui Gospel Missionaryte in kum simin thunget khopna khatvei ta nei zel uh hi.

Pasian a it mahmah min pulak ding a phal lo Pasian’ tanu khat ii vaihawm siamna tawh a kibawl Khitui Gospel Tuikhuk zong ka va en uh hi. Gam lapi panin Thai pipe hoihte tawh tui a kilaksak hi a, Pakawn khua zangin nuamtakin tui zang ziahziah uh hi. Khitui Gospel Mission Nasepna tungtawnin Nuntakna tui kha lam pan hi ta leh taksa lam pan hi ta leh kham takin dawn thei ta uh hi.

Kanpalet ka om sung uh Pakawn khuazang in an hong nekpih uh a, Khauhthu khua aitangin zong an hong vak uh hi. Kanpalet Township Baptist Association zumpi ah hong tungsak uh a, an nek tui dawn a bei khempeuh zong amau inntek sem pah uh hi.  11.1.2012 Wednesday ni zingsang nai 4:00 in Kanpalet panin Kawlpi zuanin ka ding khia leuleu uh a, ni khat thu mahin Kawlpi cidam takin Pasian in hong tun pih hi. Pasian min thang ta hen.