PASIAN NASEPNA AH LAWM HOIH

Sian lian
Hih lawm Sian Lian pen Tedim Lawibual pan hi a, a innkuan un Pasian a it mahmah uh hi. 1996 kum Tedim Lawibual crusade panin limtakin ka kithuah kha uh hi. Tua Crusade a bei khempeuh amau innkuan in a sik uh ahi hi. Tua hun lai-in Mawtaw nei nai loin mi a hawlsak bek hi lai hi. Pasian adingin a neihsate a zang ngam pa pen Pasian mangngilh lo ahih manin tua zawh a sawt loin Dyna mawtaw hoih mahmah khat pia hi. Tua mawtaw tawh sum thalawh nai loin Kanpalet ah Crusade leh Campaign bawl nadingin hong zangsak phot hi. Amah mah in mawtaw hawlin gim lua ing, ci ngei peuhmah lo hi. Kanpalet ka tun uh ciangin “Sia Khup aw, nang a fund zon tawh a vaihawm tawh a thugen tawh na thuah pen gim hong sa lua ing, mawtaw saap ding bel ngaihsun vet kei in la, ken Ks.50,000 hong pia ning” ci in aman sum hong leh piak zaw hi. Ama mawtaw tawh Kanpalet vial nih kipai khin ta hi.
Tua bek tham loin Zogam sungah Crusade bawl nading a om ciangin Khitui Gospel Teamte amau inn ah zin kitung den hi. Tu in kum sawm val ta a, nek leh dawn man hong la ngei lo uh hi. Zogam sung Crusade leh Campaign bawl nading a om ciangin ama mawtaw tawh hong kha den a, mawtaw saap hong la nuam ngei lo hi. Khatvei ka nupa un mawtaw saap kipiak sawm teitei uh leh hong heh a, “Hih Pasian’ na pen no innkuan bek sep ding sa na hi uh hiam?” hong ci ahih manin ka pau ngam nawn kei uh hi. Hih bang ngaihsutna hoih a neih manin zong Pasian in thupha pia hi ding hi, cih ka tel semsem hi. Zogam khanlawh nadingin mawtaw tawh ma hong panpih mahmah ka lawm hoihte lakah amau innkuan zong khat ahi uh hi. Tu laitak bang Zogam khanlawh nadingin amau innkuan a pangpi pen uh hi ta uh hi.
lolai mawtaw