MISSIONARY KHAH KHIA

khai-mang-innkuan
Zogam Muizawl khua mi, USA a om Pa Khai Mangte innkuan in Pasian it mahmah uh ahih manin Khitui Gospel Missionary khat hong vaksak hi. Pasian in amau innkuan thupha hong piaksak hen la, mi pil mi siam mi vangliante’ pianna Nu leh Pa hong suaksak ta hen.
Amau innkuan

  • Pa,Khai Khan Mang
  • Nu, Cing San Man
  • Tate: Lia, Dim Sian Hong
  • Lia,Cing Suan Muang
  • Tg,Khan Kim Sing

hi uh a, naute avek un US a suak uh ahi hi. Pasian zahtak innkuan ahih mah bangun Nu leh Pa zong it mahmah uh USA sap zawh nading a hanciam laitak uh hi, thungetna ah phawk ciat ni.

Address:722 Sierra Dr
Lincoln NE.68505