THU HONG NGETSAK NUNG

A tung gual a menu omte sung panin Contact Us a cihna ah na min leh na lunggulhnate na gelh lecin Topa Pasian kiangah thu kong ngetsak ding uh hi. Na Lungkhamna, na khasiatna, na dahna, Topa ih ko ding a, na lungdamnate zong Topa ih ko ding hi. Vanglian Topa Pasian in thungetna hong…more!